Uitgangspunten van ons Leonardo-onderwijs

Onze  hoogbegaafdengroepen zijn gewoon onderdeel van de school. De kinderen spelen met de kinderen uit de reguliere groepen en doen mee met schoolbrede activiteiten. Hierbij organiseren we, waar mogelijk, groepsdoorbroken activiteiten.

We bieden de lesinhoud op een zodanig niveau aan, dat de leerlingen de noodzaak ervaren om vaardigheden te ontwikkelen. Pas als de stof uitdagend genoeg is, zal de leerling gedwongen worden om niet alleen via analyse bij de oplossing te komen, maar zal hij of zij andere strategieën moeten inzetten.

We passen de omgeving van de leerling aan zolang het nodig is, zodat het kind leert functioneren in een minder aangepaste omgeving. Ons doel is dat een kind de vaardigheden ontwikkelt, waardoor het aanpassen van de omgeving niet meer nodig is.

We streven ernaar dat een kind zich fijn voelt op school. In het begin zal het soms nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen door aan te sluiten bij dat wat de interesse van het kind heeft of door een activiteit waar hij of zij voor gemotiveerd is. We werken zo snel mogelijk toe naar een situatie waarin het welbevinden van het kind voortkomt uit het ervaren van het resultaat van zijn of haar inspanningen. Kinderen die praktische vaardigheden kunnen toepassen om een “leerhobbel” te overwinnen, doen succeservaringen op en zullen een volgende uitdaging makkelijker aangaan. Zo werken we aan een “groeimindset”

We vragen van ouders dat ze missie en uitgangspunten van ons onderwijs onderschrijven en thuis ondersteunen. Ons onderwijs is sterk gericht op het ontwikkelen van praktische vaardigheden. Het ontwikkelen van die vaardigheden stopt niet bij de deur van de school. Als ouders en school hierin samenwerken, vergroten we de leerwinst.

In de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften kunnen wij ook aanlopen tegen de grenzen van ons kunnen. Blijkt de leerling een hulpvraag te hebben waar wij als school niet aan kunnen voldoen, dan mogen wij actie van ouders verwachten.

Samen staan we sterk.