Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft, wettelijk verplicht en geregeld, een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en teamleden invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken op de school. De MR op de Zilvermeeuw bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 teamleden. Ouders en teamleden kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. De MR-leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

De MR bestaat uit:

  • dhr. Erick van Rijk (voorzitter, vader van Patrick [Leonardo Groen], Connor [groep 8] en Olivier [groep 3])
  • mw. Margot Drost (secretaris, moeder van Anna [Leonardo Blauw])
  • mw. Nancy van der Werff (leerkracht)
  • mw. Inge Verver (plaatsvervangend lid, leerkracht)

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn in beginsel openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de jaarkalender

In de Wet Medezeggenschap op Scholen is precies geregeld over welke zaken de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft. Tot de taken van de MR behoren het bevorderen van overleg en openheid in de school, het voeren van overleg met de directeur en informeren van de achterban. Om het werk goed te doen heeft de MR gevraagd en ongevraagd recht op informatie. De MR buigt zich bijvoorbeeld regelmatig over schooljaarplannen, jaarverslagen en dergelijke. Het gaat om het beleid van de school, de uitvoering daarvan in de praktijk en overige algemene onderwerpen.

De MR is geen klachtenbureau, maar wanneer er over een bepaald onderwerp veel klachten zijn, kan de MR bezien of de klachten voortkomen uit onduidelijkheid of slecht dan wel ontbrekend beleid. De MR kan dan een voorstel doen richting de directie om het beleid te verduidelijken of te ontwikkelen.

Spreek ons gerust aan of mail ons als je een vraag of opmerking hebt, iets signaleert of een idee wilt delen. Ons e-mailadres is mrdezilvermeeuw@gmail.com.