Aanmelden Leonardogroep

Aannamebeleid voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (Leonardogroepen)

Op dit moment zijn de Leonardogroepen vol. We verwachten in schooljaar 2020-2021 wel weer leerlingen te kunnen plaatsen, vooral in de groepen 4 en 5. Mocht u denken dat een Leonardogroep een goede plek zou kunnen zijn voor uw zoon of dochter, meldt u zich dan aan voor de informatie-bijeenkomst. Die is op woensdag 15 januari om 9 uur. In deze bijeenkomst vertellen we hoe we werken en kunt u een kijkje nemen in de school. U kunt zich aanmelden via directie@dezilvermeeuw.nu

Denkt u dat Leonardo-onderwijs passend is voor uw kind, maar hebben wij op dit moment geen plek? Dan kunt u wel uw belangstelling kenbaar maken. Stuur in dat geval een mailtje naar directie@dezilvermeeuw.nu. We plaatsen uw zoon of dochter dan op de wachtlijst. Mocht er een plek beschikbaar komen, dan laten we u dit weten. 

 

Voor de Leonardogroepen volgen we een zorgvuldige intakeprocedure. In principe plaatsen wij kinderen met een IQ van minimaal 130. In uitzonderlijke gevallen kan daar goed onderbouwd van afgeweken worden. Bij kinderen met gedragsproblematiek kijken we of we het kind kunnen bieden wat het nodig heeft, in de context van de bestaande groep en natuurlijk binnen school.

Een gedegen intelligentieonderzoek
Om voor plaatsing in een Leonardogroep op de Zilvermeeuw in aanmerking te komen, is een gedegen intelligentieonderzoek essentieel. Er zijn veel bureaus, psychologen en orthopedagogen die dergelijke onderzoeken afnemen. Er zijn een aantal bureaus waar wij goede ervaringen mee hebben. Wij kunnen u op basis daarvan vrijblijvend adviseren.

De eerste stap: kennismaken ouders
Blijkt dat uw kind een IQ van minimaal 130 heeft en overweegt u een overstap naar de Zilvermeeuw, dan kunt u het beste bellen om een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek te maken. In dit kennismakingsgesprek vertellen we hoe het Leonardo-onderwijs door ons wordt vormgegeven en is aandacht voor een aantal praktische zaken. Natuurlijk kunt u ook al uw vragen stellen. De afspraak wordt, indien mogelijk, gemaakt onder lestijd, zodat u ook een beeld krijgt van de sfeer op De zilvermeeuw en de activiteiten in de klassen.

De tweede stap: onderzoeksrapport toesturen
Wanneer u na het kennismakingsgesprek besluit de intakeprocedure voor plaatsing op De Zilvermeeuw te starten, stuurt u (een kopie van) het onderzoeksrapport toe. Dat kan via e-mail (directie@dezilvermeeuw.nu) of per post. Natuurlijk kunt u het verslag ook afgeven tijdens het kennismakingsgesprek. De school gaat uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie om.
Wanneer het onderzoeksverslag bij ons binnen is, beschouwen wij dit als formeel startmoment van de intakeprocedure voor uw kind. Dat is echter nog geen garantie voor plaatsing.

De derde stap: oriëntatie en onderzoek door de school
Als school willen wij natuurlijk een helder beeld krijgen van uw kind: van de achtergronden, van het functioneren op de huidige school, van persoonskenmerken en van de intelligentie. De Leonardoleerkracht, de intern begeleider en de directeur bestuderen het onderzoeksverslag. Mochten er vragen zijn, dan volgt er een gesprek met de ouders. De intern begeleider zal (in overleg met u) contact opnemen met de huidige school van uw kind en in sommige gevallen zal een observatie en een gesprek op de huidige school plaatsvinden. Ook contact met de onderzoeker (bijvoorbeeld orthopedagoog) behoort tot de mogelijkheden. Altijd na overleg en met toestemming van de ouders.

De vierde stap: kennismaken kind
Wanneer blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor een plaats op onze school (rekening houdend met leeftijd, verdeling jongens/meisjes in de groep, aantal kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte), wordt een afspraak gemaakt voor een proefplaatsing van twee of drie weken.
Uw kind is dan nog gewoon ingeschreven op de eigen school, maar doet het volledige programma mee in de Leonardo groep.
Uw kind maakt in deze weken kennis met de klas en met de manier van werken op onze school en uw kind wordt intensief geobserveerd. Deze proefperiode vinden wij heel belangrijk. De ouders en het kind kunnen tijdens deze periode ervaren of het onderwijs op de Zilvermeeuw voldoet aan de verwachtingen. De school gebruikt deze periode om te bekijken of het kan voldoen aan de onderwijsbehoefte.

De vijfde stap: toelating of niet
Na de proefplaatsing maken kind, ouders en school de balans op. Alleen wanneer alle partijen het er over eens zijn dat de Leonardogroep de goede plaats voor uw kind zal zijn, kan tot inschrijving worden overgegaan.
De beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten ligt bij de directeur van de school, op advies van de leerkrachten en de intern begeleider.
Wanneer uw kind wordt toegelaten op onze school, worden afspraken met u en uw kind gemaakt over het moment van instromen. Dit moment kan afhankelijk zijn van persoonlijke en/of organisatorische omstandigheden. Als ouder dient u een aanmeldingsformulier in te vullen. 

Leonardo onderwijs is voor sommige hoogbegaafde kinderen essentieel. Toch erkent de overheid deze speciale vorm van onderwijs nog niet als ‘speciaal onderwijs’ en daarom wordt Leonardo onderwijs ook niet als zodanig bekostigd.

Omdat er wordt gewerkt in relatief kleine klassen (circa 18 leerlingen), omdat er wordt gewerkt met dure materialen, omdat er aanvullende vakken worden aangeboden, omdat de leerlingenzorg intensief is en omdat er veel expertise wordt ingekocht (externe deskundigen en speciale scholing van medewerkers), is Leonardo onderwijs erg duur. We vragen daarom een (vrijwillige) bijdrage van €750 van de ouders van onze Leonardoleerlingen.

Broertjes en zusjes van onze leerlingen en leerlingen die al op onze school zitten, hebben voorrang. Voor hen geldt dezelfde intakeprocedure als voor alle kinderen.